Yüklenicilik Hizmeti Alım Ve Tedarik Sözleşmesi

190,00 KDV Dahil

Kullanımı kolay, kullanıma hazır
Esnek ve düzenlenebilir
Virüs ve zararlı yazılımlara karşı %100 güvenli
Gizlilik Politikamız
Kullanım Şartları

Açıklama

Sayfa 1

ALICI’ nın ……. adresinde (Bundan böyle ŞANTİYE ve/veya İŞYERİ” olarak anılacaktır) gerçekleştireceği ……… Projesi kapsamında kullanılmak üzere; TEDARİKÇİ’ nin yeni, belirlenen kullanım amacına uygun, birinci sınıf mühendislik ürünü, sözleşme ekinde yer alan ihale şartnamesi, genel şartname ve teknik şartnamede belirtilen sayı, nitelik ve özelliklere sahip ekipman/makine ve/veya teçhizatın (bundan böyle “ürün/ürünler” olarak anılacaktır) inşaat ve vinç işleri hariç olacak şekilde taşıma, boşaltma, montaj, kurulum işlerinin masrafları TEDARİKÇİ’ye ait olmak üzere yapılarak ve ayrıca bunların kullanımına ilişkin ALICI personeline eğitim verilerek çalışır vaziyette teslim işinin ALICI’ nın sözleşme kapsamı içindeki talep, istek ve direktiflerine uygun şekilde kusursuz, eksiksiz, fen ve estetik kurallarına uygun biçimde tamamlaması ile tüm bu işlerin ifa süresi, bedeli ile ödeme şartları, ayrıca garanti süresi içerisinde ve sonrasında bakım/onarımı, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesine ilişkin hükümlerin düzenlenmesi işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Sayfa 2

2-YER GÖRME

 TEDARİKÇİ sözleşme akdinden önce ŞANTİYE/İŞYERİ’ ni tetkik ettiğini, mahalli şartları, iklim şartlarını, yapılacak işlere ait tahmini keşfi, projeleri, inşaat, imalat ve tesisatın hali hazır durumunu gördüğünü; verilen bilgilerin ve belgelerin yeterli olduğunu, bu sözleşmenin konusunu oluşturan işlere bu işin ehli sıfatıyla vakıf olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.  TEDARİKÇİ bu kapsamda yükümlülüklerini işbu sözleşmede belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yerine getireceğini, işbu sözleşme konusu makine/ekipmanın ŞANTİYE/İŞYERİNDE eksiksiz şekilde çalışabileceğini, şartların uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 3-SERTİFİKA

 3-a) TEDARİKÇİ, işbu sözleşme konusu ürün/ürünlerinin teknik gerekliliklere, üretildiği ülke ve kullanılacağı ülke standartlarına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Karar, Tebliğ ve yönetmeliklerine ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olduğunu ve ithal edilen malzemenin sertifika işlemlerinin tamamlandığını beyan ve garanti eder.

 3-b) TEDARİKÇİ, ALICI’ nın talebi halinde sertifika ve izinlere ait belgelerin bir örneğini derhal ALICI’ya teslim edecektir. TEDARİKÇİ, ŞANTİYE/İŞYERİ’ nin bulunduğu ülkenin ilgili idari ve yargı merciileri tarafından talep edilen tüm sertifika ve izinleri ALICI’ya temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Sayfa 3

TEDARİKÇİ, ürün/ürünlerin teslimi tarihinde mutabık kalınan bu ücret üzerinden fatura düzenleyecek ve ALICI’ ya teslim edecektir.

ALICI tarafından ödemeler, aşağıdaki ödeme planı doğrultusunda TEDARİKÇİ’ nin …….  Bankası ……………………. IBAN numaralı hesabına yapılacaktır.

6-b) ALICI, sözleşmenin imza tarihinde, …….. USD (……………AmerikanDoları) tutarındaki avansı, TEDARİKÇİ’nin banka hesabına ödeyecektir. TEDARİKÇİ eş zamanlı olarak …/…/….. tarihine kadar geçerli ………. USD (…………………AmerikanDoları) tutarında teminat mektubunu ALICI’ya teslim edecektir.

Sayfa 4

aykırı davranması, yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, geç ve/veya eksik ifa etmesi hallerinde teminat mektubu, ALICI’nın tercihine bağlı olarak tüm zarar ve alacaklara, gecikme cezasına veya cezai şarta mahsup edilebilir; bu kapsamda paraya çevrilebilir. TEDARİKÇİ’nin işbu sözleşmedeki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde ve garanti süresinin sonunda (teminat mektubunun süresinin garanti süresinden kısa olmadığı hallerde) veya sözleşmenin taraflarca karşılıklı feshi halinde ve TEDARİKÇİ’nin her ne nam ve ad altında olursa olsun ALICI’ ya herhangi bir borcunun olmaması halinde teminat mektubu iade edilebilir, aksi halde ALICI tarafından paraya çevrilerek alacaklarına mahsup edilebilir.

8-TEDARİKÇİNİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU

 8-a) TEDARİKÇİ, işbu sözleşme konusu ürün/ürünler için ürün/ürünlerin teknik, fiziksel ve/veya sair özelliklerinde, kullanım performansında görülebilecek her türlü gizli ve açık ayıp, kusur, aksama, eksiklik ve/veya düşüklükten sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ, ürün/ürünlerdeki gizli ve açık tüm ayıplardan sorumludur. ALICI, ayıpları bunların tespit edilmesi üzerine imkan bulur bulmaz TEDARİKÇİ’ ye bildirecektir. TEDARİKÇİ söz konusu ayıbı derhal gidermekle yükümlü olup, giderilmemesi halinde ALICI, kendi tercihine göre bundan doğan zararını ürün/ürünlerin bedelinden indirebilir veya ürün/ürünlerin ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini veya ürün/ürünlerin tüm masraf ve gideri TEDARİKÇİ’ ye ait olmak üzere onarılmasını isteyebilir ya da tüm masraf ve gideri TEDARİKÇİ’ ye ait olmak üzere kendi tayin ettiği 3’ncü kişiye tamir ettirebilir ve tüm zararının giderilmesini talep edebilir. Söz konusu ayıp ürün/ürünlerin kullanım elverişliliğini etkiliyor, ortadan kaldırıyor veya önemli ölçüde engelliyor ise ALICI işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ihbarsız ve tazminatsız olarak derhal feshedebilir. ALICI’ nın tüm tercihlerinde bunlardan bağımsız olarak YÜKLENİCİ’ den tazminat talep hakkı saklı olup, ayrıca yine bunlardan bağımsız ve bunlara ek olarak cezai şart (gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %2’si oranında cezai şart) ve kendisine tahakkuk ettirilen cezalardan kaynaklı hakları saklı olup ayrıca bunlar için de talepte bulunabilir.

Sayfa 8

  • TEDARİKÇİ’ nin işbu sözleşmeye aykırı davranması, taahhütlerini eksik, veya hiç ve/veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde, TEDARİKÇİ, ALICI’ nın bu sebeple ortaya çıkan menfi, müspet, doğrudan zararlarından, kar kayıplarından sözleşmenin devam etmesi, sona ermesi, feshi halinde hatta sözleşmeden dönülmesi halinde dahi sorumlu olup ilk talep üzerine zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.17-SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE GİZLİLİK Gerek işbu anlaşmanın yürürlüğü süresinde ve gerekse iptalinden sonra taraflar Türk Ticaret Kanunu’nda tanımı yapılan “basiretli bir tacir” gibi hareket edecek, TEDARİKÇİ veya ALICI pazarlama tekniği, çalışma stili, gizlilik esas ve prensibi gereğince hiçbir şekil ve surette diğeri hakkında öğrendiği, herkese açık olmayan ticari, mali ve program datalarındaki bilgileri üçüncü kişilere bildirmeyecektir. ALICI açısından gizli bilgi, TEDARİKÇİ tarafından verilecek hizmet gereği edinilen her türlü bilgi ve belgelerdir. Tarafların gizlilik ilkesi ile düzenlenen yükümlülükleri sözleşmenin sona ermesinden ve/veya ortadan kalmasından sonra da süresiz olarak geçerliliğini koruyacaktır. Ayrıca taraflar gizlilik ilkesi doğrultusunda gerekli her türlü önlemi alacaklardır. 18-DEVİR VE TEMLİK TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme’ deki hak ve yükümlülüklerini ALICI ’nın yazılı onayını almadan üçüncü bir şahsa ve/veya kuruma devredemez. TEDARİKÇİ’ nin ALICI’nın muvafakatin alınmaksızın devir ve ciro yapması halinde, bu devir geçersiz olup, TEDARİKÇİ’ nin ALICI’ya karşı sorumlulukları aynen devam eder, ayrıca ALICI işbu Sözleşmedeki sözleşmeye aykırılığa bağlanan tüm haklarını kullanabilir; sözleşmeyi derhal süre vermeksizin feshedebilir.

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Yüklenicilik Hizmeti Alım Ve Tedarik Sözleşmesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir