Raporlu İşçi

Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?

Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir.

Bu tarz durumlarda işten çıkış işlemleri ancak, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesinin (I) bendi gereğince;

“…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.”

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi şarttır.

Başka bir ifade ile belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilecek olması halinde, durumun işçiye; işçi tarafından feshedilecek olması halinde işverene bildirilmesi gerekiyor.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 maddesini’nin kinci fıkrası uyarınca iş sözleşmeleri;

İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılmaktadır. Bildirim şartına uyulmaması halinde ise uymayan taraf, karşı tarafa bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Diğer taraftan, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından fesih edilecek olması halinde, bildirimin işçiye yapılmasının ardından yukarıda belirtilen süreler beklenilmeksizin bildirim süresine ait ücret peşin verilmek suretiyle de iş sözleşmesi feshedebilir.

İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin işçinin sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıkları nedeniyle işveren tarafından feshi mümkün olabilmektedir.

Ancak iş sözleşmesinin işçinin sağlık nedenleri nedeniyle fesh edilebilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak yukarıda belirtilen bildirim sürelerini 6 hafta aşması gerekiyor.

Kıdemi altı aydan az olan işçinin rapor süresinin 2+6  = 8 hafta = 56 günü,

Kıdemi altı aydan çok bir buçuk yıldan az olan işçinin rapor süresinin 4+6 = 10 hafta =70 günü,

Kıdemi bir buçuk yıldan çok üç yıldan az olan işçinin rapor süresinin 6+6 = 12 hafta = 84 günü,

Kıdemi üç yıldan çok olan işçinin rapor süresinin 8+6 = 14 hafta = 98 günü

Aşması halinde, bu sürelerin sonunda iş sözleşmeleri işveren tarafından kıdem tazminatı ödenerek, ihbar tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilecektir. Eğer, iş sözleşmeleri bu süreler beklenilmeksizin feshedilir ise, işveren ihbar tazminatı da ödemek ile yükümlü olacaktır.

Sürekli rapor alan işçi tazminat alabilir mi?

İş Kanunu’na göre, işçinin sık sık rapor alması durumunda işveren iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca işçinin raporlu olduğu gün sayısı işyerindeki kıdemine göre belirlenen ihbar süresini 6 hafta geçerse işveren işçiyi ihbar tazminatı ödemeden işten çıkartabilir.

İşveren hastalanan veya rapor alan işçiyi işten çıkarabilir mi?

İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda işveren işçiyi işten çıkarabilir.

Doğum rapor alan işçi işten çıkarılabilir mi?

Bu süre kanunda 10 gün olarak belirlenmiştir. Yani doğum iznindeyken işten çıkarılan kadın işçi iş akdi feshinin gerçekleştiği tarihten sonra 10 gün daha geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek, 11. günden itibaren bu ödenek kesilecektir.

Raporlu işçi istifa edebilir mi?

Raporluyken istifa edebilirsiniz, bunun işverene yada size ek bir yaptırımı olmaz. İstifa etmeniz durumunda siz tazminat almayacağınızdan işveren de vermeyeceğinden bir problem olşturmaz. Ancak rapor almanız 4857 sayılı iş kanunuyla tarafınıza tanınmış bir haktır, engellenmesi söz konusu değildir.

Gebe olan bir çalışan işten çıkarılabilir mi?

Bir işçinin yalnızca hamile olduğu için işten çıkarılması mümkün olmamaktadır. İşten çıkarılmış olan anne adayı bu durumda doktor raporlarını ve tanıklarını da mahkemeye sunması gerekmektedir. İşverenin bu durumda mahkemeye geçerli bir işten çıkarma sebebi sunması gerekmektedir.

Hamile kadın işten çıkarılırsa tazminat alır mı?

Kadınlarımızın doğumunun ardından işten çıkarılmasıyla birlikte yalnızca tazminat hakları bulunmaz. Bunun dışında işe iade davası açılarak kadının işe dönmesi de sağlanabilir. İş sözleşmesi feshedilen kadın feshi öğrenmesinin ardından 1 ay içerisinde işe iade davası açarak işe dönmesini sağlayabilir.

İşverenin Hastalanan İşçiyi İşten Çıkarma Hakkı

İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda işveren işçiyi işten çıkarabilir.

İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından ya da içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya engelliliğe uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, yani işçinin istirahatiz (raporsuz) ardı ardına (peş peşe) üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla işe gelmemesi halinde işveren işçiyi işten çıkarabilir.

İşveren Yukarıdaki Şartlara Uysa Bile Kıdem Tazminatı Ödemek Zorundadır

İş Kanunu 25/I. madde yukarıda belirtilen durumlarda işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermiş olmakla birlikte, bu hakka dayanılarak işten çıkarılan işçi eğer işyerinde bir yılını doldurmuşsa işveren işçinin tüm çalışma süresine ait kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İşçi İhbar Tazminatı Alamaz – İşe İade Talebinde Bulunamaz

Yukarıda belirtilen şartlara uyularak işten çıkarılacak işçiye işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek veya ihbar süresinin dolmasını beklemek zorunda değildir. Çünkü bu madde işverene işçiyi ihbarsız işten çıkarma hakkı vermektedir.

Aynı şekilde maddeye uygun olarak, maddede belirtilen sürelere uyularak sağlık sebepleri ile işten çıkarılan işçi işe iade talebinde de bulunamaz.

İşveren Yukarıdaki Şartlara Uymadan İşçiyi İşten Çıkarırsa Ne Olur ?

İşveren hastalanan veya rapor alan işçiyi yukarıdaki süreleri beklemeden yani fesih hakkı doğmadan işten çıkarırsa bu durumda işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda olduğu gibi (Bkz. İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı başlıklı yazı), ayrıca işçi eğer işyerinde bir yılını doldurmuşsa işveren işçinin tüm çalışma süresine ait kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Ayrıca işyerinde 30 veya daha fazla çalışan varsa ve işten çıkarılan işçi en az 6 aydır o işyerinde çalışıyorsa (yer altı işlerinde çalışan işçilerde 6 ay şartı aranmaz) işe iade başvurusunda bulunabilir, işyerinde 30’dan az çalışan varsa işçi işveren hakkında kötü niyet tazminatı davası açabilir. (Bkz. Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?)

Sağlık Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir

Sağlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin işten çıkış kodu SGK’ya 28 olarak bildirilmişse (Bkz. SGK İşten Çıkış Kodları) ve işçi diğer şartları da taşıyorsa (Bkz. En Basit Şekliyle İşsizlik Maaşı Alma Şartları) işsizlik maaşı da alabilir. Bir diğer konu olan raporluyken işten çıkarılan işçinin rapor parası alıp alamayacağı hususu ise Raporluyken İşten Çıkarılan İşçi Rapor Parasını Alabilir mi ? başlıklı yazıda açıklanmıştır • Altı Sigma Proje Sözleşmesi Nedir?
  Altı Sigma Proje Sözleşmesi, DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) döngüsünde, Tanımlama adımında düzenlenir. İndirme Sayısı: 500
 • Beyin Fırtınası Üzerine Yeni Düşünme
  Kuruluşlarla bir inovasyon kültürü ve bir inovasyon süreci uygulamalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, çoğu zaman insanların “yaratıcılık”, “yaratıcı düşünme” ve “beyin fırtınası” terimlerinin anlamı ve farklılıkları konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. İndirme Sayısı: 244
 • Kuruluş Performans Ölçümü
  Performans ölçümü, bir kuruluşun ilerlemesini izlemenin hayati bir parçasıdır. Bir kuruluşun gerçek performans sonuçlarının veya sonuçlarının amaçlanan hedeflerine göre ölçülmesini içerir. İndirme Sayısı: 243
 • Başabaş Analizi Nasıl Yapılır?
  Başabaş analizi yapmak, işletmenizin tüm masrafları karşılamasını ve kar elde etmeye başlamasını tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi belirlemek için önemlidir. Bu, herhangi bir başlangıç ​​işinin ilk günlerinde önemli bir kilometre taşıdır. İndirme Sayısı: 369
 • Raporlu İşçi İşten Çıkarabilir mi?
  Normal şartlarda hastalanıp tedavi gören veya raporlu işçi işten çıkarılamaz ama rapor veya tedavi süresi ihbar süresini 6 hafta aşmışsa tazminatı ödenerek çıkarılabilir. Bu durumda ihbar tazminatı gerekmez, kıdem tazminatı ödemek gerekir. Bu tarz durumlarda işten çıkış işlemleri ancak, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesinin (I) bendi gereğince; “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi…