Cumartesi Çalışılmayan İşyerlerinde Yıllık İzin Hesabı Nasıl Yapılacak?

İş Kanunu 56. Maddesinde, “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” hükmü ile Kanunda yıllık izin hesabında hangi günlerin izin süresinden sayılmayacağı belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu 53. Maddesi’nde  işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği, işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

İş Kanunu’nda  yıllık ücretli iznin kullanılmasına ilişkin bazı hususlara açıklık getirilmiş, ancak bazı konularda düzenleme yapılmamıştır. Uygulamada en çok tereddüt yaşanan hususlardan birisi de cumartesi çalışılmayan, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 5 günde tamamlandığı işyerlerinde, çalışılmayan cumartesi günü yıllık izin süresine eklenecek midir?

İş Kanunu 46. Maddesi’nde , “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Maddede yedi günlük zaman diliminde 24 saatlik (1 günlük) hafta tatili (dinlenme) verileceği belirtildiğinden, diğer 6 gün, iş günü kabul edilmiştir.

Yine 63. Maddede, “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.” hükmü bulunmaktadır. Bu halde işyerinde aksi kararlaştırılmamış ise 6 gün, günde 7,5 saat çalışılarak haftalık çalışma süresi olan 45 saat tamamlanır. Ancak bazı işyerlerinde günde 7,5 saat yerine, 9 saat çalışılarak 45 saat 5 günde tamamlanmakta, işçiler 1 günlük hafta tatili dışında, cumartesi günü işe gitmeyip tatil yapmaktadır. Bu uygulama haftada 6 günün iş günü olduğu, bir günün de hafta tatili günü olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu halde cumartesi günü hafta tatili değil, akdi tatil günüdür.

İş Kanunu 56. Maddesinde, “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” hükmü ile Kanunda yıllık izin hesabında hangi günlerin izin süresinden sayılmayacağı belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. ve 63. Maddesine göre hafta tatili haftalık 45 saatlik çalışmadan sonraki 24 saatlik bir gündür. Bu nedenle Cumartesi işgünüdür. Cumartesi günleri hafta tatili olarak yıllık izin süresine eklenmez. Cumartesi günleri akdi tatil günü olarak işçi çalışmadığı takdirde yıllık ücretli izin süresine ilişkin hesapta hafta tatili olarak değerlendirilemez.( Cevdet İlhan Günay, Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Ücretli İzin Alacağı, SİCİL, Aralık 2010, Sayı 20, s.36-37)

Av. Esma Gülbenk

https://www.gulbenkmusavirlik.com/