İşyerinin Devrinde İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Continue Reading İşyerinin Devrinde İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları

İşe İade Kararlarının Uygulamasında Vergi Ve Sgk Primi Kesintisi

4857 Sayılı İş Kanunu 20. Madde uyarınca iş akdinin feshine itiraz ederek  dava açan işçilerin, açmış oldukları dava kabul edilir ve feshin geçersizliğine karar verilirse; İş Kanunu 21. Madde uyarınca, kararda işçi işe başlatılmaz ise ödenecek tazminat miktarı da belirtilir. 

Continue Reading İşe İade Kararlarının Uygulamasında Vergi Ve Sgk Primi Kesintisi

Türkiye’de Çalışan Yabancılarla İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Hususlar

Bilindiği ve 4817 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelikte de belirtildiği gibi, yabancıların, Türkiye’de bir işverene ait işyerinde veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce ilgili mercilerden izin almaları gerekmektedir.

Continue Reading Türkiye’de Çalışan Yabancılarla İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Hususlar

İş Akdinin Feshinde Uyulması Gereken Şekli Koşullar

İş Kanununun 19. maddesi uyarınca aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yazılı fesih bildiriminin de, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde içermesi zorunludur.

Continue Reading İş Akdinin Feshinde Uyulması Gereken Şekli Koşullar

Yurtdışı İstihdam Edilecek Türk Personel İçin Uyulması Gereken Kurallar

Firmaların, kurum ya da bürolar kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği kurumca hazırlanan hizmet akdinin imzalanması ve kuruma onaylattırılması zorunludur.

Continue Reading Yurtdışı İstihdam Edilecek Türk Personel İçin Uyulması Gereken Kurallar

İşçinin İşe Devamsızlığı Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkanı Vermez

İş Kanunu 25/II-g maddesi gereğince, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi işverene bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı vermektedir.

Continue Reading İşçinin İşe Devamsızlığı Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkanı Vermez