İş Akdinin Kötüniyetli Feshi

İş Hukukunda kötüniyet, hukuken tanınmış olan bir hakkın objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak kullanılması ve kullanılırken karşı tarafın zarara maruz bırakılması olup iş akdinin kötü niyetle feshedildiğini ispat yükü davacıya aittir.

Continue Reading İş Akdinin Kötüniyetli Feshi

İş Güvencesi Tazminatı

Dava dilekçesinde emeklilik sonrası çalışmanın 6 aydan az olduğundan söz edilmiş ve iş güvencesine tabi olmadığı için işe iade davasının açılamadığı bildirilmiştir.

Continue Reading İş Güvencesi Tazminatı
ikale sözleşmesi

İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi yargıtay kararı örneğinde davalı işveren, davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, bu nedenle tazminata hak kazanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Continue Reading İkale Sözleşmesi

İşçi Alacaklarında Ödeme

İş sözleşmesinden doğan para borçlarının kısmi ifasında mahsubun ne şekilde yapılacağı ile ilgili İş Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen genel hükümleri kapsamında sorun çözümlenmektedir.

Continue Reading İşçi Alacaklarında Ödeme

İşe İade Edilmeyen İşçi İhbar Süresi Kullandıysa İhbar Tazminatı Talep Edemez

İhbar öneli verilerek iş sözleşmesi feshedilen ve fesih bildirimine itiraz davası lehine sonuçlandığı halde işe başlatılmayan işçiye ihbar tazminatının ödenmesinin gerekip gerekmediği uyuşmazlık konusudur.

Continue Reading İşe İade Edilmeyen İşçi İhbar Süresi Kullandıysa İhbar Tazminatı Talep Edemez

İşyerinin Devrinde İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Continue Reading İşyerinin Devrinde İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları