İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi

İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası mıdır?

Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Altıncı İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 19.11.2003 gün ve 2001/515-2003/1112 sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı SSK vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 12.04.2004 gün ve 2004/501-3531 sayılı ilamı ile;…

Continue Reading İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası mıdır?

İş Güvencesi Tazminatı

Dava dilekçesinde emeklilik sonrası çalışmanın 6 aydan az olduğundan söz edilmiş ve iş güvencesine tabi olmadığı için işe iade davasının açılamadığı bildirilmiştir.

Continue Reading İş Güvencesi Tazminatı
ikale sözleşmesi

İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi yargıtay kararı örneğinde davalı işveren, davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, bu nedenle tazminata hak kazanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Continue Reading İkale Sözleşmesi

İş Akdinin Karşılıklı Sonlandırılması

Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesinin de mümkündür.

Continue Reading İş Akdinin Karşılıklı Sonlandırılması

İşçi Alacaklarında Ödeme

İş sözleşmesinden doğan para borçlarının kısmi ifasında mahsubun ne şekilde yapılacağı ile ilgili İş Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen genel hükümleri kapsamında sorun çözümlenmektedir.

Continue Reading İşçi Alacaklarında Ödeme

İşçiden Eğitim Masraflarının Talep Edilmesi

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Continue Reading İşçiden Eğitim Masraflarının Talep Edilmesi