İstifa Dilekçesiyle İşçilik Alacaklarından Feragat

İşverenin fesih bildirimi ve sözü edilen belge içeriği dikkate alındığında davacının tazminat ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasını engellemek için istifa dilekçesinin davacıya imzalattırıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, işe iade davasını açma hakkını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu tür işlemler geçersizdir.

Continue Reading İstifa Dilekçesiyle İşçilik Alacaklarından Feragat

İş Akdinin Kötüniyetli Feshi

İş Hukukunda kötüniyet, hukuken tanınmış olan bir hakkın objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak kullanılması ve kullanılırken karşı tarafın zarara maruz bırakılması olup iş akdinin kötü niyetle feshedildiğini ispat yükü davacıya aittir.

Continue Reading İş Akdinin Kötüniyetli Feshi

İş Güvencesi Tazminatı

Dava dilekçesinde emeklilik sonrası çalışmanın 6 aydan az olduğundan söz edilmiş ve iş güvencesine tabi olmadığı için işe iade davasının açılamadığı bildirilmiştir.

Continue Reading İş Güvencesi Tazminatı
ikale sözleşmesi

İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi yargıtay kararı örneğinde davalı işveren, davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, bu nedenle tazminata hak kazanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Continue Reading İkale Sözleşmesi

İşçi Alacaklarında Ödeme

İş sözleşmesinden doğan para borçlarının kısmi ifasında mahsubun ne şekilde yapılacağı ile ilgili İş Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen genel hükümleri kapsamında sorun çözümlenmektedir.

Continue Reading İşçi Alacaklarında Ödeme

İş Kazasında İşverenin Kusursuz Sorumluluğu

Davacı, iş kazası sonucu sürekli iş göremez duruma giren sigortalıya bağlanan gelirler ile yapılan ödemelerin 506 sayılı Yasanın 10 ve 26. maddeleri uyarınca tazminine karar verilmesini istemiştir.

Continue Reading İş Kazasında İşverenin Kusursuz Sorumluluğu